เพิ่มหนังสือเข้าตะกร้าเรียบร้อยแล้วค่ะ

18+
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาบางส่วนเหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" หากต้องการเพิ่มสินค้าลงในตะกร้า
ค้นหา
Thai
All Categories
  Menu Close

  ข้อตกลง และ เงื่อนไข

  ข้อตกลง และ เงื่อนไข

  (Conditions of Use)

  การเข้าถึง  หรือ ใช้บริการเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชั่น ARN BOOKภายใต้การควบคุมดูแลของ บริษัท อ่านบุ๊ค จำกัด (Arn Book Co.,Ltd. : ARNBOOK)  หมายถึงว่า ท่านยอมรับข้อกำหนด และ เงื่อนไขที่ปรากฏในแอปพลิเคชั่น หรือ เว็บไซต์ และ มีผลผูกพันตามกฏหมาย อีกทั้งท่านยังยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชั่น ยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฏระเบียบทุกข้อของแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ ARN BOOK

  เว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชั่น ARN BOOKเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการซื้อ - ขาย หนังสือในรูปแบบรูปเล่ม และ e-book โดยได้รับการยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้อง อีกทั้งบริการจัดส่งหนังสือแบบรูปเล่มถึงผู้ซื้อตามระบบ

  1.     เงื่อนไขโดยทั่วไป

  เมื่อท่านเข้าใช้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น หรือ เว็บไซต์ หมายถึง ท่านยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขทั้งหมดในการใช้บริการ ขอความกรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียดครบถ้วน เมื่อท่านได้ลงทะเบียน สร้างบัญชีเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น และ เว็บไซต์ ถือว่าท่านได้อ่าน และยินยอม ตกลง ที่จะปฎิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งมีผลผูกพันตามกฏหมาย ของ ARN BOOK

  ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกข้อตกลง เงื่อนไข ข้อกฏหมาย ข้อกำหนดตามกฏระเบียบ หรือ การรักษาความปลอดภัย การแก้ไข เปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ

  2. การสร้างบัญชีของท่าน

  ในการเข้าใช้บริการในแอปพลิเคชั่น และ เว็บไซต์ เมื่อท่านทำการลงทะเบียนชื่อบัญชี และ ตั้งรหัสผ่าน นับเป็นข้อมูลสำคัญอันต้องเก็บรักษา ไม่บอกกล่าวสู่บุคคลที่สาม หรือให้ผู้อื่นเข้าใช้งานในชื่อบัญชีของท่าน หากเกิดความเสียหายอันใดจากชื่อบัญชีของท่านต่อแอปพลิเคชั่น และเว็บไซต์ ท่านจะต้องรับผิดชอบผลทั้งด้านกฏระเบียบจากบริษัทฯ และ ทางกฏหมาย

  ท่านยินยอมจะให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริง อันเป็นไปเพื่อการใช้งานได้ถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชั่น และเว็บไซต์ หากทางบริษัทฯ ตรวจสอบ และ พบว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ เพิกถอนบัญชีโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า หรือ ระงับการใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะมีการเจรจา ตกลงกันจนเป็นที่เข้าใจตรงกันแล้วเท่านั้น และ กรณีที่ข้อมูลที่เป็นเท็จฯ นั้นส่งผลกระทบต่อการใช้งานในแอปพลิเคชั่น และ เว็บไซต์ อันอาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการรับสินค้า บริการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบดังกล่าว

  3. ข้อกำหนดความรับผิดชอบของบริษัท

  3.1 บริษัทฯ จะเก็บรักษา และใช้ข้อมูลของท่านในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ และ ส่งเสริมการตลาดในแอปพลิเคชั่น หรือ เว็บไซต์ของ ARN BOOKเท่านั้น และจะไม่ส่งต่อหรือเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก

  3.2 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันว่าการใช้บริการบนแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์จะตรงตามความต้องการของท่าน

  3.3 ท่านตกลงและยอมรับว่า การให้บริการในแอปพลิเคชั่น และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันความเสียหาย และ การละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย อันเกิดจากระบบอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่ออุปกรณ์ หรือกรณีบุคคลภายนอกเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม รวมถึงการทำงานของระบบเครือข่าย การจารกรรมข้อมูล

  4. การดำเนินการเชื่อมโยงในระบบแอปพลิเคชั่น และ เว็บไซต์

  ในการใช้บริการในแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงระบบไปยังแอปพลิเคชั่นหรือระบบเว็บไซต์อื่นซึ่งทางบริษัทฯไม่มีอำนาจในการควบคุมแอปพลิเคชั่นและแหล่งข้อมูลอื่นนั้นท่านรับทราบและยินยอมว่าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนแอปพลิเคชั่นหรือแหล่งข้อมูลภายนอกดังกล่าว

  5. ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

  ผลงานทั้งหมดที่มีในการให้บริการในแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์เช่นภาพเนื้อหากราฟิคและอื่นๆอันรวมถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ล้วนเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฏหมายไทยและกฏหมายสากลท่านตกลงจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และปฏิบัติตามกฏหมายอื่นๆข้อมูลข้อจำกัดที่อยู่ในเนื้อหาใดๆที่เข้าถึงได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์

  ท่านไม่สามารถครอบครองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในการดาวน์โหลดเนื้อหานั้นๆ หากมิได้กำหนดไว้ตามกฏหมายหรือมิได้รับอนุญาตจากเงื่อนไขการให้บริการ และไม่สามารถดัดแปลง เผยแพร่ ส่งต่อ จัดแสดง มีส่วนร่วมในการขายหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สร้างผลงานลอกเลียนแบบ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ